مورچگان را چو بود اتفاق
۲ تیر ۱۳۹۴
مکتب شطرنج مدرن(کلاسیک)
۲ تیر ۱۳۹۴
نمایش همه

حمله اقلیت پیاده ای

Untitledz

یکی از مهمترین قوانین حاکم بر شطرنج مقابله با نیرویی بزرگتر توسط نیرویی کوچکتر است. خوزه رائول کاپابلانکا قهرمان بزرگ شطرنج نوشته است که این امر از نکاتی است که تنها در شطرنج صدق نمی کند بلکه در همه مراحل زندگی ما کارساز است. از قدیم نیز بهره برداری از نیرویی کوچک برابر نیرویی بزرگتر حتی در جنگهای کلاسیک نیز مورد توجه بوده است. به مثال روبرو از کاپابلانکا توجه کنید.اگر نوبت با سفید باشد بلافاصله با حرکت یک پیاده جلوی دو پیاده دشمن می ایستد. این امر به شاه سفید اجازه می دهد تا در جناح دیگر با قدرت بیشتری عمل کرده بازی را به نفع خود خاتمه دهد. حمله اقلیت نقطه اوج این مقابله نیروی کوچکتر بر ضد نیروی بزرگتر است. در اینجا دیگر مقابله مطرح نیست بلکه تهاجم مد نظر است……………………….

Untitledxدیاگرام دو

در شکل دو شما فرم کلی حمله اقلیت را مشاهده می کنید . حمله اقلیت به طور کلی در ستون نیمه باز تدارک می شود. در شکل بالا سفید با پیشروی پیاده b2 به b4 آماده حرکت b5 و حمله اقلیت شده است.
معمولترین حالت حمله اقلیت در گامبی وزیر پس از

۱٫ d4 d5  ۲٫c4 e6  ۳٫Cc3 Cf6  ۴٫c.d5 e.d5 (شاخه تعویضی)

۵٫ Fg5 Fe7  ۶٫e3 o-o  ۷٫Fd3 Cbd7  ۸٫Dc2 c6  ۹٫Cf3 Te8  ۱۰٫O-O Cf8

پیش می آید که سفید می کوشد با پیشروی پیاده b2به b5 ستون را گشوده و حمله اقلیت را به نتیجه برساند. در دفاع کاروکان ( شاخه تعویضی ) پس از                                                                                                                   

۱٫ e4 c6  ۲٫d4 d5  ۳٫e.d5 c.d5  ۴٫Fd3 Cc6  ۵٫c3

این سیاه است که خواهد کوشید با استقرار رخها در ستون و پیشروی پیاده b7 به b4 حمله اقلیت را تدارک بیند. دردفاع گرونفلد نیز پس از 

۱٫d4 Cf6  ۲٫c4 g6  ۳٫Cc3 d5 4.Cf3 Fg7  ۵٫Fg5 Ce4  ۶٫c.d5 C.g5  ۷٫C.g5 e6  ۸٫Cf3 e.d5

نیز به ساختار مشابه با گامبی وزیر می رسیم. حتی بعضی از شاخه های شروع رتی نیز حالتهای مشابه ای بوجود می آورد . یکی از حادترین اشکال حمله اقلیت برای سیاه را در دفاع سیسیلی نیز می بینیم که می کوشد با سلطه بر ستون c و سپس پیشروی پیاده b حمله اقلیت را شکل دهد و (حالت مشخصه آن استقرار پیاده ها در d6 و e6) و…بازی را دنبال کند. در واقع تنوع اشکال حمله اقلیت و روش های گوناگون دفاع در برابر آنها قضاوت فشرده در یک مقاله را دشوار می کند. به همین دلیل در اینجا راه حل سنتی را که عبارت از پرداختن به مثالهایی از گامبی وزیر نپذیرفته است دنبال می کنیم. یکی از قدیمیترین مثالهای آموزشی این مبحث بازی فلور – آپشنیگ باریکا ۱۹۳۹ است.

۱٫d4 d5  ۲٫c4 e6  ۳٫Cc3 Cf6  ۴٫Fg5 Fe7  ۵٫e3 o-o  ۶٫Cf3 c6  ۷٫Dc2 Cbd7  ۸٫c.d5 e.d5  ۹٫Fd3 Te8  ۱۰٫o-o Cf8 11.Ce5Cg4  ۱۲٫C.g4 F.g4  ۱۳٫F.e7 D.e7  ۱۴٫a3 Tad8  ۱۵٫Tfe1 Td6  ۱۶٫Ce2 Th6  ۱۷٫Cg3 Fc8  ۱۸٫b4!

آغاز حمله اقلیت !

۱۸….a6  ۱۹٫Tab1 Dc7  ۲۰٫a4 Cd7  ۲۱٫Tec1 Cf6  ۲۲٫Cf1 Ce4  ۲۳٫b5! a.b5  ۲۴٫a.b5 Fd7  ۲۵٫Da2 Dd8  ۲۶٫b.c6 F.c6  ۲۷٫Fb5 Tg6  ۲۸٫F.c6 b.c6

Untitledm

حمله اقلیت به پایان رسیده و نتایج آن را می توان چنین خلاصه کرد: ایجاد یک پیاده ضعیف عقب مانده در c6 و سلطه کامل بر جناح وزیر. به عبارت دیگر سفید به اهداف استراتژیکی خود رسیده است. اکنون اگر او نتواند پیاده c6 را بگیرد حد اقل همه سوارهای سیاه را در موقعیت دفاعی قرار داده و فعالیت آنها را محدود می کند. اگر بازی در همین جناح خلاصه می شد می توانستیم سفید را برنده به حساب آوریم اما واقعیت این است که در اینجا سیاه از امکانات متقابل خوبی در جناح شاه برخوردار است. رخ g6 او علاوه بر دفاع از پیاده c6 فشار زیادی بر جناح شاه سفید اعمال می کند. ببینیم در این نبرد متقابل کدامیک از دو طرف بهره می گیرد.

۲۹٫Tb2 h5  ۳۰٫Tbc2 Dd7  ۳۱٫Rh1 h4

حمله سیاه چنگالهای تیز خود را نشان می دهد.اکنون تهدید۳۲h3 و قربانی رخ در g2 ایجاد شده است.

۳۲٫h3 Df5  ۳۳٫Ch2 Dg5  ۳۴٫Cg4 f5  ۳۵٫f4 Dh5  ۳۶٫Ce5 Tg3  ۳۷٫Te1

Untitledp

نبرد به نقطه اوج خود نزدیک شده است. سفید می توانست پس از  +T.c6 T.e3  ۳۸٫D.d5 یک پیاده بگیرد ولی پس از ۳۸Rh7 شاه او در معرض تهدیدهای جدی قرار می گرفت.

۳۷……Tb8 38. Rh2

 

باز هم سفید می توانست پیاده c6 را بگیرد ولی پس از ۳۸T.c6 T.e3! 39. T.e3 Dd1 40.Rh2 Tb1 او بود که می بایستی تلاش می کرد تا

۴۱٫Da8+ Rh7 42. T.h6+! g.h6 43. Da7+

به کیش دائم قناعت کند.

۳۸……Rh7 39.C.c6

پس از این حرکت سیاه قادر بود به تساوی اجباری دست یابد. سفید می توانست با ۳۹T.c6  برای برد مبارزه کند اما پس از ….De8(39……D.d5? Tb2 )سوارهای سیاه به شکل خطرناکی فعال می شدند.

۳۹…..Dg6 40.Tg1 T.e3 41. C.b8 Dg3+ 42.Rh1 Te1 1/2-1/2

سفید نمی تواند از کیش دائم خارج شود. این گونه بازی متقابل در جناح شاه یکی از شیوه های اصلی مقابله با حمله اقلیت به شمار می آید.توجه داشته باشید که در این شاخه حرکت ۱۸…….a6 سیاه به این منظور است که مطمئن شود یک پیاده ضعیف در ستون a (پس از پیشروی پیاده b4-b5 سفید) نخواهد داشت. گاهی اوقات سیاه حتی قبل از b2-b4 سفید حرکت …..a5 را با همین هدف بازی می کند و علاوه بر تعویض پیاده سفید را برای تدارک b4 مجبور به از دست دادن زمان می سازد. یکی از بزرگترین متخصصان حمله اقلیت بی شک ساموئل رشفسکی بود. با هم برجسته ترین بازی او را در این زمینه می بینیم.

۱٫d4 e6 2. c4 d5 3. Cc3 Cf6 4. c.d5 e.d5 5. Fg5 Fe7 6.e3 o-o 7.Fd3 c6 8. Dc2 Cbd7 9.Cf3 Te8 10. o-o Cf8 11.F.f6

با تقدیم داوطلبانه برتری دو فیل سفید حمله اقلیت را بی درنگ آغاز می کند.گرچه این دستاورد(گرفتن زمان) به مفهوم کاهش کنترل سفید بر خانه های سیاه می باشد اغلب بازی سیاه در این شاخه بر مبنای مقابله با b4-b5 سفید با حرکت c5 می باشد. اما تا چه اندازه این حرکت به ضعف پیاده d می انجامد؟

۱۱……F.f6  ۱۲٫ b4 Fg4  ۱۳٫Cd2 Tc8  ۱۴٫Ff5 F.f5  ۱۵٫D.f5

Untitledrr
۱۵…….g6

مشابه همین طرح در بازی باگیروف- کلووانس در سی و یکمین قهرمانی شوروی (۶۴-۱۹۶۳) مشاهده شده است.

۱۵……Ce6  ۱۶٫ Tab1 g6

دیگر جایی برای رخ در این خانه نیست!

۱۷٫ Dd3 Fg7  ۱۸٫Ca4 b6  ۱۹٫Tfd1 Dd7  ۲۰٫Cc3 Ted8  ۲۱٫Cf3 f5  ۲۲٫Ce2 Dd6  ۲۳٫g3 h6  ۲۴٫h4 Tc7  ۲۵٫Cf4! Cf8!

بعد از ۲۵….C.d4 26.e.f4 سفید یک اسب در e5 می کارد.

۲۶٫ b5 De7  ۲۷٫b.c6 T.c6  ۲۸٫Tdc1

وگرچه وضع خوبی ندارد ولی در پایان به تساوی دست یافت. در سال ۱۹۸۷ مسابقات قهرمانی جهان کارپف در برابر کورچنوی ۱۵…..Dd7را بازی کرد. گرچه پس از : ۱۶٫D.d7 C.d7 17.a4 Fe7 18.Tfb1 سفید موقعیت خوبی پیدا کرد ولی کورچنوی سرانجام امکان بازی متقابل خوبی به حریف واگذار کرد. به نظر می رسد تعویض وزیرها به سیاه بازی غیر فعال دفاعی می دهد. ادامه جالب تر در بازی ایوه- گیمارد نیویورک ۱۹۵۱ دیده شده است.

۱۵…..Fe7!?  ۱۶٫Tab1 a6  ۱۷٫a4 Fd6  ۱۸٫Tb3? Te6!  ۱۹٫ Tfb1 Tf6  ۲۰٫ Dd3 Th6  ۲۱٫f4 g5

با یک بازی متقابل درخشان

۱۶٫Dd3 Dd6  ۱۷٫Tfb1 Fg7  ۱۸٫a4 Cd7  ۱۹٫Ta2 Te6  ۲۰٫Tc2 Tce8  ۲۱٫Cb3

Untitledد
۲۱……Cf6

یک لحظه آموزنده. سیاه می توانست حمله اقلیت متقابلی را با ۲۷f5 تدارک ببیند. به خصوص با توجه به دوبله بودن رخهای او در ستون e. در ادامه بازی خواهید دید که برشفسکی در لحظه ای b5 خواهد کرد که حریف نتواند با c5 جواب دهد.

۲۲٫ h3 b6?  ۲۳٫Cc1 Fh6  ۲۴٫C1e2 Ch5  ۲۵٫b5! Dd7  ۲۶٫b.c6 T.c6  ۲۷٫Db5 Tec8  ۲۸٫Tbc8

Untitled7
۲۸………T8c7?

یک اشتباه فاحش در یک وضعیت دشوار.

۲۹٫g4!

این حرکت به یکباره چشمان سیاه را باز می کند.اما دیگر دیر شده است.توجه داشته باشید که همواره در پوزیسیون های دشوار و تحت فشار چنین امکاناتی با کوچکترین غفلت می توانند پدید آیند. اکنون عقب نشینی اسب یعنی …..Cf6 و یا …..Cg7 با ۳۰C.d5 روبرو می شود.

۲۹…..a6  ۳۰٫D.a6 Cf6  ۳۱٫C.d5!  عجب ۳۱…..C.g4

اگر۳۱……D.d5  ۳۲٫T.c6 T.c6  ۳۳٫Da8+

و سفید می برد.

۳۲٫T.c6 D.d5  ۳۳٫Da8+ 1-0

بدیهی است که پس ازRg7 34.T.g6 سیاه وزیر از دست می داد.

………………………………………………………………………………………………………..

این مقاله اولین بار در سال ۱۳۷۳ در شماره ۴۳ مجله ماهنامه شطرنج و سپس در مجله شطرنج فدراسیون شطرنج منتشر شده است.

دیدگاه ها بسته شده است

ديدگاههاي شما براي ثبت ديدگاهتان كليك كنيد
مدیر :

 در پایان مسابات سریع قهرمانی جهان در دوحه قطر پوریا درینی با 7 امتیاز در رتبه 67 با 29 واحد افزایش ریتینگ. علیرضا فیروزجا با 7 امتیاز در رتبه 68 با 98 واحد افزایش ریتینگ. احسان قائم مقامی با 7 امتیاز در رتبه 72 و 11 واحد کاهش ریتینگ. پرهام مقصودلو با 6 امتیاز در رتبه 87 با 75 واحد افزایش ریتینگ. آرین غلامی با 5/5 امتیاز در رتبه 100 با 48 واحد افزایش ریتینگ. سارا خادم با 7/5 امتیاز در رتبه 4 و 59 واحد افزایش ریتینگ. لازم به ذکر است که در بخش آزاد که با حضور 106 شرکت کننده برگزار گردید واسیلی ایوانچوک از کشور اوکراین با 11 امتیاز قهرمان شد و الکساندر گریشچوک روسی و مگنوس کارلسن نروژی نیزبا 11 امتیاز و پوئن شکنی ضعیف تر در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.در بخش بانوان که با حضور 34 شطرنجباز برگزار گردید آنا موزیچوک اوکراینی با 9/5 امتیاز قهرمان شد.الکساندرا کاستنیوک با یک امتیاز کمتر (8/5) دوم شد و نانا زاگانیدزه گرجی با 8 امتیاز سوم شد.سازا خادم ایران جو ونجون چین و زانسایا عبدوالمالک از قزاستان با کسب 7/5 امتیاز به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.بخش آزاد در 15 دور به روش سویسسی و در بخش بانوان در 12 دور برگزار گردید. احسان قائم مقامی تنها بازیکن ایران بوده است که ریتینگ از دست داده است(11 واحد). وی چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد تک مدال قهرمانی جهان را نیز بر افتخارات خود بیفزاید.

مدیر :

 در پایان مسابات سریع قهرمانی جهان در دوحه قطر پوریا درینی با 7 امتیاز در رتبه 67 با 29 واحد افزایش ریتینگ. علیرضا فیروزجا با 7 امتیاز در رتبه 68 با 98 واحد افزایش ریتینگ. احسان قائم مقامی با 7 امتیاز در رتبه 72 و 11 واحد کاهش ریتینگ. پرهام مقصودلو با 6 امتیاز در رتبه 87 با 75 واحد افزایش ریتینگ. آرین غلامی با 5/5 امتیاز در رتبه 100 با 48 واحد افزایش ریتینگ. سارا خادم با 7/5 امتیاز در رتبه 4 و 59 واحد افزایش ریتینگ. لازم به ذکر است که در بخش آزاد که با حضور 106 شرکت کننده برگزار گردید واسیلی ایوانچوک از کشور اوکراین با 11 امتیاز قهرمان شد و الکساندر گریشچوک روسی و مگنوس کارلسن نروژی نیزبا 11 امتیاز و پوئن شکنی ضعیف تر در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.در بخش بانوان که با حضور 34 شطرنجباز برگزار گردید آنا موزیچوک اوکراینی با 9/5 امتیاز قهرمان شد.الکساندرا کاستنیوک با یک امتیاز کمتر (8/5) دوم شد و نانا زاگانیدزه گرجی با 8 امتیاز سوم شد.سازا خادم ایران جو ونجون چین و زانسایا عبدوالمالک از قزاستان با کسب 7/5 امتیاز به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.بخش آزاد در 15 دور به روش سویسسی و در بخش بانوان در 12 دور برگزار گردید. احسان قائم مقامی تنها بازیکن ایران بوده است که ریتینگ از دست داده است(11 واحد). وی چندی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد تک مدال قهرمانی جهان را نیز بر افتخارات خود بیفزاید.

مدیر : مسابقات شطرنج بلیتز قهرمانی جهان در دوحه قطر به پایان رسید.در پایان مسابقات بلیتز قهرمانی جهان در بخش آزاد که با حضور 108 شطرنجباز و در 21 دور به روش سوییسی برگزار شد، با قهرمانی سرگئی کاریاکین روسی با کسب 16/5 امتیاز به پایان رسید.مگنوس کارلسن با همان امتیاز دوم شد.دانیل دوبوف روس، هیکارو ناکامورا امریکا، الکساندر گریشوک روس، هر کدام با کسب 14 امتیاز به ترتیب به رده سوم و چهارم و پنجم دست یافتند. نمایندگان کشور ما پرهام مقصودلو با کسب 11/5 امتیاز رتبه 40 و 10 واحد کاهش ریتینگ. احسان قائم مقامی با کسب 11 امتیاز رتبه 49 و 2 واحد افزایش ریتینگ. علیرضا فیروزجا با کسب 10/5 امتیاز رتبه 54 و 93 واحد افزایش ریتینگ. پوریا درینی با کسب 9 امتیاز رتبه 94 و 41 واحد کاهش ریتینگ. آرین غلامی با کسب 8/5 امتیاز رتبه 98 و 79 واحد افزایش ریتینگ. سارا خادم الشریعه با 9 امتیاز و رتبه 18 و 38 واحد افزایش ریتینگ. در بخش بانوان که با حضور 34 شرکت کننده و در 17 دور برگزار شد، آنا موزیچوک اکراینی که در بخش شطرنج سریع هم قهرمان شده بود، در بلیتز نیز با کسب 13 امتیاز به مقام اول دست یافت.والنتینا گونینا روس و لنو کاترینا روس هر کدام با 12/5 امتیاز دوم و سوم شدند.
مدیر : در فروردین 1392 اتفاقی ویژه در مسابقات فدراسیون شطرنج رخ داد که که در نوع خود بی نظیر است. یوزری که مدتها مسابقات شطرنج ایران را تخریب می کرد سر از مسابقات فدراسیون شطرنج ایران در آورد.پس از آن پرونده ی ناهنجاری مذکور کامل و تقدیم رییس وقت فدراسیون شطرنج شد تا به مراجع قانونی ارجاع شود. اما نمیدانم چرا آقای کامبوزیا با توجه به مدارک کافی اقدامی انجام نداده است. اما اکنون... با توجه به اینکه سر نخ تمامی آن وقایع ناجوانمردانه در دست کسی بود که هم اکنون رییس یکی از کمیته های فدراسیون شطرنج است!! ضرورت دارد پرونده ی مذکور مجدا در پلیس فتا و مراجع قانونی باز گشایی شود. قطعا چنین خواهد شد.مقاله زیر را بخوانید(اینجا)
مدیر : مدیران ضعیف در زیر مجموعه ی خود افراد توانمند و بخصوص افراد مقبول عام را تحمل نمی کنند. چرا که بی کفایتی و قانون گریزی آنان به سرعت به چشم می آید. خروج استاد امیر ملاحی از فدراسیون شطرنج دقیقا موید این نطر است که در فدراسیون پهلوان زاده افراد کارآمد جایی نخواهند داشت.شنیده های ما نشان از انتصابی عجیب در پست دبیری فدراسیون شطرنج است.
تسنیم : وزیر ورزش و جوانان اعلام داشت : اعتقاد دارم خادم‌الشریعه می‌تواند قهرمان بزرگسالان جهان شود.این ملاقات که با حضور قائم مقامی (که ظاهرا باید در تمامی ملاقاتهای بیرون و درون پهلوان زاده حضور داشته باشد) انجام شد...(اینجا)
مدیر :

همانطور که در ذیل آیین نامه های بعضی از مسابقات می بینید متاسفانه رسم شده است که شماره حسابهای خصوصی برای دریافت پولهای ورودی و در آمدهای پنهان مسابقات بطور رسمی در آیین نامه ها درج می شود.نه تنها در مسابقات فدراسیون بلکه در بسیاری از مسابقات دیگر در ایران این رسم نا مبارک به سرعت در حال پیشروی است. در مجمع عمومی و ذیحسابی فدراسیون شطرنج جایگاهی به نام بازرس تعیین و فردی به همین پست منصوب شده است .اما چرا اینان چشم خود را بسته اند؟ مگر امکانات فدراسیون و هیاتهای شطرنج کشور به بنگاههای شخصی تبدیل شده است ؟ نمی دانم شاید شده است و ما خبر نداریم. البته زیاد هم جای تعجب ندارد وقتی مجمع عمومی دبیرخانه ای برای دریافت شکایات مردمی ندارد چه انتظاری باید از آن دیگران داشت؟

مدیر :

s719بالاخره تهدید دسته جمعی بازیکنان مبنی بر شرکت نکردن در مرحله فینال مسابقات قهرمانی کشور به دلیل همزمانی با امتحانات باعث شد تا فدراسیون حامی بازیکن سالار عقب نشینی کند و تاریخ مسابقات را به اسفند ماه 95 تغییر دهد

ورزش سه :

images (11)خادم الشریعه: حریفانم از من می ترسیدند :: من در مرحله اول در بین دوازده بازیکن یازدهم شدم و 3 تا مساوی و 8 تا باخت داشتم اما رفته رفته بهتر شدم. در دور آخر سوم و دور قبلی اش دوم شدم. در ابتدا من اعتماد به نفس لازم را نداشتم و از حریفانم می ترسیدم اما رفته رفته برای برد تلاش می کردم و نتایج هم جواب داد تا جایی که در انتها آنها از من می ترسیدند.

مدیر :

wow_bounceدر خبرها آمده است ک رونالدو اعلام کرده است تا 41 سالگی فوتبال بازی خواهد کرد. البته ایشان نفرمودند در سطح کلاس جهانی و یا در حیا ط منزلشان. ظاهرا ایشان هم شنیده است که احسان قائم مقامی قصد دارد در 40 سالگی قهرمان جهان شود. smile (29)شاید به همین خاطر یک سال بالاتر را عنوان کرده است که شائبه کپی برداری به ایشان نچسبانند.البته لازم به ذکر است که در تغییر موضع جدید احسان قائم مقامی عنوان شده است که ایشان قصد دارد در پستهای مدیریتی و مربیگری هم فعال باشد.